ASANA

Nasapanagusthasana
Hâlasana
Sarvangasana
Linga mudra
Jnana mudra
Linga mudra
Vrikshâsana
Shirsasana

Prânâyâma
Dharana
Jnana mudra
Rajakapotasana
Maha Konasana
Hanumân